Vedtægter

(klik her for at hente vedtægterne som PDF fil – underskrevet)

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen i marts 2022.

Navn og formål
§ 1
Foreningen Sorø Handel & Service.
Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.
§ 2
Foreningens formål er:
a) At fremme handel, erhverv og service indenfor Sorø Kommune, herunder markedsføre detailhandel og arrangere salgsfremmende arrangementer.
b) At varetage medlemmernes interesser og rettigheder.
c) At samarbejde med omkringliggende byer og Sorø Kommune.
Medlemmer
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages:
a) Alle CVR-registrerede virksomheder i Sorø Kommune.
b) Privatpersoner der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Virksomheder modtager som udgangspunkt informationer pr. mail fra foreningen. Man kan som virksomhed frasige sig disse mails, såfremt man kun ønsker at fungere som passivt medlem (dog vil man modtage indkaldelse til generalforsamlinger).

Privatpersoner modtager ikke informationer fra foreningen, men kan læse informationer og referater på foreningens hjemmeside. Privatpersoner har ikke adgang til foreningens generalforsamlinger mv.

§ 4
Bestyrelsen nedsætter snarest efter hvert års ordinære generalforsamling et aktivitetsudvalg, hvis formand udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand for udvalget vælges blandt den siddende bestyrelsesmedlemmer.
Aktivitetsudvalget består af frivillige repræsentanter fra foreningens medlemsvirksomheder. Aktivitetsudvalget varetager fællesaktiviteter, der har til hensigt at fremme handelen i foreningen Sorø Handel & Service naturlige interesseområde. Aktiviteterne udføres i fornødent omfang med bistand fra foreningens bestyrelse.
Med henblik på aktivitetsudvalgets økonomiske drift fremlægger udvalget hvert år senest i januar måned for bestyrelsen, en plan over det kommende kalenderårs aktiviteter. Samtidig fremlægger udvalget et budget for hvad en gennemførelse af årets aktiviteter, må antages at ville koste. Plan og budget skal herefter godkendes af bestyrelsen, som i denne forbindelse er berettiget til at udskyde aktiviteter og/eller indsætte andre aktiviteter. Bestyrelsen kan derudover eventuelt hensætte et rammebeløb til brug for ekstra aktiviteter, annoncer, cirkulæreskrivelser og lignende. Udvalget kan ikke på egen hånd disponere over foreningens midler, udover det som følger af den godkendte plan.
Alle betalinger for en given aktivitet foretages af foreningens kasse efter anvisning fra udvalget, således betalingen sker direkte til den endelige betalingsmodtager. Når en aktivitet er gennemført, aflægger udvalget regnskab overfor bestyrelsen, således budgetkontrol kan finde sted.
§ 5
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden og er gældende fra udgangen af sidst betalte kvartal. To manglende kontingentbetalinger udgør automatisk en udmeldelse af foreningen.
§ 6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 7
Det årlige medlemskontingent for det indeværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent til foreningen opkræves med en fjerdedel i hvert kvartal (kontingent betales 1-4/ 1-7/ 1-10 / 1-1).
Bestyrelsen
§8
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valget gælder for 2 år, således 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og aktivitetsudvalgsformand. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage sekretariatsbistand samt nødvendig bistand herudover.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant) for ét år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor de har taleret men ikke stemmeret.
§ 9
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Henvendelser til foreningen rettes til formanden. Bestyrelsen tager beslutningsreferater af sine møder, hvoraf bestyrelsens beslutninger fremgår. Referaterne offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen administrerer foreningens indtægter og formue under ansvar overfor generalforsamlingen.
§ 10
Foreningen Sorø Handel & Service tegnes af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem. Udbetaling af foreningens midler skal ske ved registrerbare betalinger.
Foreningens konti kan disponeres af formand og kasserer hver for sig. Dispositioner på beløb over kr. 5.000 kræver godkendelse af såvel formand som kasserer.

Generalforsamlingen
§ 11
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder.
Et medlem, der er optaget i henhold til § 3, det være sig erhvervsdrivende, selskaber eller andre, har kun en stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt, dog kan et medlem højst afgive 3 stemmer.
§ 12
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Skriftlig meddelelse til medlemskredsen vil primært ske via mails til det enkelte medlem.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamling)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. 7. Valg af revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år)
8. Eventuelt
§ 13
Forslag indeholdende vedtægtsændringer, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar.
§ 14
Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved at mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer indsender motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter begæringens modtagelse, og med dagsorden udsendt til medlemmerne.
§ 15
Ændringer i vedtægterne kan kun foretages, når forslag herom har været optaget på dagsordenen til en generalforsamling, og en vedtagelse kræver altid, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Opnås dette flertal ikke ved den ordinære generalforsamling, kan endelig vedtagelse ske med almindeligt flertal på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer også beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes.
Således vedtaget på generalforsamling den 21. marts 2022.